Forældreinformationer

Nyttig info:

 • Børnenes garderobekasser

  Børnene har en garderobekasse på deres rum i garderoben, hvor I kan lægge børnenes skiftetøj.

  Barnet skal have ekstra tøj med i institutionen, der passer til årstiden og barnets størrelse. Desuden kan barnet have et par inde- hjemmesko med, og ellers have udetøj med efter vejr og årstiderne.

  Det er Jeres ansvar hver dag inden I går, at sørge for, at der er de ting på Jeres barns rum, de vil kunne komme til at få brug for i løbet af dagen. Alle børn vil gerne kunne tage tøj på selv, og synes det er rarest at få sit eget tøj på når uheldet har været ude af den ene eller anden grund.

  Sæt dit barns tøj på garderobepladsen så barnets selv kan komme til at tage det tøj som det måtte have brug for. Husk navn i tøj og fodtøj.

  OBS – ingen plasticposer i garderoberne af sikkerhedsmæssige årsager !!!

  Institutionen henstiller til at børnene ikke har plastikposer, halskæder og pyntetørklæder med/på af sikkerhedsmæssige årsager. Der må ikke være snore i børnenes jakker, trøjer m.m. 

  Om fredagen skal I tage kassen med hjem, så garderoberne kan blive gjort rent.

 • Dagsrytme

  Kl. 06.30 - 07.15
  Vi åbner i fællesrummet med mulighed for morgenmad i form af rugbrød, hvis barnet ikke har spist hjemme

  Kl. 07.30
  Åbner de andre stuer efterhånden som børnene kommer

  Kl. 09.00 - 09.30
  Frugt og samling på stuerne

  Kl. 09.30 - 11.15
  Aktiviteter

  Kl. 10.45
  Middagsmad i vuggestuen

  Kl. 11.00
  Middagsmad i børnehaven

  Kl. 12.00 - 14.00
  Legeplads, sovebørn, pauser og evt. møder

  Kl. 13.45 - 14.30
  Eftermiddagsmaden er fælles for børnehaven,
  Vuggestuen for sig på stuen

  Kl. 14.30 - 16.45
  Leg og afslutning på dagen blandet på stuerne og ude

  Kl. 15.30 - 16.00
  Vuggestuen sammen med børnehaven

 • Aula

  Vi benytter et kommunikationssystem i alle daginstitutioner i Vejle kommune, der hedder AULA.

  Det er rigtig vigtigt, at I fra starten får givet os alle de relevante oplysninger i dette system. Sker der ændringer af bopæl, arbejdsplads, læge eller andet herunder tlf. nummer og adresser, tilladelse til foto, kørsel m.m. er det Jeres ansvar som forældre at opdatere dette.

  Via dette system kan vi også sende sms og mail ud til jer samt lægge invitationer til arrangementer m.m. Det er også via dette at tilmelding til sampasning på lukkedage foregår.

  Vi benytter Aula – touchskærmsystem til registrering af hvilke børn der er kommet og taget hjem. Vi bruger det også til planlægning af dagen (hvor mange er kommet osv.) og køkkenet forholder sig til dagens antal af børn (her tænker vi bl.a. madspild).

  Det er forældrene der selv taster børnene ind og ud. Ikke børnene!

 • Forsikring

  Hvis børnene gør skade på hinanden er hovedreglen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indbo- og ansvarsforsikringer.

  Ved skade på børnehusets inventar eller bygninger skal forældrene anmelde det til egen indbo-/familieforsikring.

 • Forældresamarbejde

  Forældrebestyrelsen

  Vores samarbejde lægger vægt på:

  • at vi omgås hinanden med respekt for de opgaver der hører til hhv. Bestyrelsens, kommunalbestyrelsens og ledelsens kompetencer
  • at forældrebestyrelsen skal have indflydelse på de opgaver der er givet i styrelsesvedtægten
  • at være i positiv dialog og at vi har viljen til løsninger
  • at være åben for andres holdninger
  • at kommunikationen går på opgaven og ikke på personen ved uenighed
  • at der er velforberedte dagsordner til bestyrelsesmøder
  • at informere forældrekredsen godt
  • at lave aktiviteter der inddrager forældrekredsen
  • at inddrage forældrene i børnehusets hverdag og arrangementer
  • at vi bevidst bruger anerkendelse i arbejdet fordi det øger motivationen

  Det betyder at vi kan kendes på:

  • at vi modtager positiv feedback fra forældrekredsen
  • at forældrekredsen viser engagement og opbakning ved møder, arbejdsdage osv.
  • at der er stor interesse for arbejdet i forældrebestyrelsen og at mange går op i deres børns institution
  • at vi er kendt for åbenhed og dialog med respekt for forskelligheder og forandringer
  • at vi er velforberedte og kan kendes på velovervejet information

  Vi afholder 4 årlige møder. Rammerne for bestyrelsesarbejdet er beskrevet i Vejle kommunes styrelsesvedtægter og Stjerneskuddets forretningsorden.

   

  Forældreindflydelse

  Stjerneskuddet sikrer i samarbejde med forældrebestyrelsen
  en god forældreindflydelse:

  • gennem gensidig respekt for hinandens arbejde
  • ved at have et højt informationsniveau
  • ved at have en god daglig dialog, hvor der gives mulighed
   for plads til nye ideer og tiltag

  Et højt informationsniveau sikres ved at udsende nyhedsbreve, månedsplaner, opslagstavler og
  beskeder via AULA og dialog i hverdagen.

  Har du/I noget du/I ønsker drøftet omkring dit/jeres barn, opfordrer vi til at henvende sig direkte til gruppepædagogen.

  Forhold af mere generel og overordnet karakter, opfordrer vi jer til at gå til daglig- eller overordnet leder med.

  Principielle forhold som hører under bestyrelsens ansvarsområder opfordrer vi forældrene til at komme til bestyrelsen med.

  Forældre på banen

  I dagtilbudsloven står, at forældrene har hovedansvaret for
  deres børns udvikling samt at indsatsen over for det enkelte barn skal ske, i et samarbejde institution og forældre imellem. Dette stemmer fuldt ud overens med bestyrelsens og personalets holdning i Stjerneskuddet.

  Vores holdning er også at fællesskabet er med til at styrke selvværdet hos det enkelte barn. Et højt selvværd skaber de bedste betingelser for en sund udvikling, hvorfor vi lægger stor vægt på fællesskabsfølelsens værdi i Stjerneskuddet. Samtidig lægger vi vægt på, at alle føler sig som en del af et eller flere fællesskaber i Stjerneskuddet – inklusion af alle børn, forældre og voksne i Stjerneskuddet.

  Opgaver til forældrene

  Forældrenes opgave bliver her med deres medleven og positive interesse at hjælpe børnene til et godt fællesskab. Noget af det, der hjælper børnene mest, er når de oplever, at forældrene ”smiler til hinanden”.

  Modsat kan forældre, der er negative over for de andre forældre og børn være med til at spænde ben for et godt fællesskab i børnegruppen.

  Børnene skal opleve, at deres forældre ikke alene støtter deres eget barn, men også de andres børn til at opleve, at de er en del af fællesskabet. Når børnene oplever deres egne forældres vilje til at drage omsorg for også de svage børn, får de selv mod på, at alle børn skal være med i fællesskabet.

  Vi taler altid med forældrene om vores tanker om og intentioner bag at inddrage eksterne fagpersoner.
  Forældrene skal altid give tilsagn og vil blive inddraget i samtalerne med de eksterne samarbejdspartnere. Forældrenes eget syn og bidrag er af stor vigtighed
  i samarbejdet omkring barnet. 

  Forældremedansvar
  for et godt samarbejde og inklusion er alles ansvar

  I praksis i hverdagen kan du som forældre:

  • Hilse på alle du møder i Stjerneskuddet, når du afleverer og henter dit barn
  • Snakke lidt med de andre børn du møder på din vej i huset
  • Hjemme tale positivt om de andre børn, deres forældre og
   Stjerneskuddet når dit barn hører det
  • Hvis du vælger at invitere børn hjem til fødselsdage tænke på at invitere alle i en gruppe eller alle drenge/piger i en gruppe, så ingen bliver ekskluderet
  • Lave legeaftaler med flere forskellige børn – lyt gerne til hvem dit barn leger med – selvom det måske ikke er en du kender
  • Deltage i forældrebestyrelsens og personalets sociale arrangementer (arbejdsdag, sommerfester o.l.) i institutionen. Lær nye at kende og vær en del af fællesskabet omkring Stjerneskuddet
  • Opfordre andre og nye forældre til at deltage
  • Lær gerne navnene på dit barns nærmeste legekammerater at kende
  • Fortæl gode historier om andre, der har gjort noget godt for fællesskabet – f.eks. ved en arbejdsdag.

  Værdigrundlag for forældrenes og personalets samarbejde:

  • Respekt for hinanden, anerkendende tilgang og anerkendende og faglige dialoger
  • Åbenhed
  • Vi fokuserer på børnenes og forældrenes ressourcer og muligheder
  • Vi har en vedvarende og gensidig feedback og dialog i hverdagen
  • Vi har tid til lidt løs ”garderobesnak” i hverdagen, men med forbehold for, at de børn vi skal være sammen med ikke tilsidesættes imens
  • Vi har afsat tid til nogle uddybende samtaler mens barnet går i institutionen.
   (Se særskilt beskrivelse af disse)
  • Vi går positivt ind i børnenes relationer/socialisering med forældre, bedsteforældre mv.

  Tavshedspligt

  Institutionens personale samt bestyrelsen har tavshedspligt med alt hvad de får kendskab til, under deres daglige arbejde i institutionen.

  Møder

  Der afholdes valg til forældrebestyrelsen én gang om året - i april måned.
  Personalet afholder samtidig forældremøde stuevis med forskellige oplæg og information. Der ud over er det en social hyggeaften med fælles spisning, hvor børnene også er inviteret med.

   

 • Forældresamtaler

  • Forud for opstart i institutionen modtager forældrene et samtaleskema sammen med et velkomstbrev i deres digitale postkasse. Dette skema danner baggrund for den første samtale med kontaktpædagogen
  • Derefter holdes der en samtale efter barnet har gået i institutionen ca. 3 - 5 mdr.
  • Der holdes overleveringssamtale med pædagogen fra afgivende gruppe og modtagende pædagog samt forældrene, når barnet skifter fra vuggestue – børnehavegruppe
  • Ved skolestart holder pædagog og forældre et møde omkring hvilke oplysninger der videregives til skolen
  • Når barnet er godt 3 år og ved overgang til skole, laver vi dialogprofil og sprogvurdering via IT-programmet ”Hjernen og Hjertet”, som vi inddrager i samtalerne
  • Herudover holder vi møder når forældre eller vi vurderer et behov for det

   

 • Fødselsdage

  Vi holder fødselsdag hver måned for alle månedens fødselarer i børnehaven.
  Dagen i forvejen bager børnene til fejringen og laver fødselsdagskroner.
  Der bliver givet gaver, sunget og skudt raketter af, når fødselsdags-Kaj kommer på besøg.

  I vuggestuen fejres barnet på dagen eller efter anden aftale med forældrene.
  Stjerneskuddet serverer æble-muffins med flag i.

 • Goddag og farvel

  En god begyndelse og afslutning på dagen, opnås ved at få sagt ordentlig goddag og farvel til børn, forældre og personale.

  Har barnet haft oplevelser, der kan få betydning for dets trivsel, skal der gives besked til os. Via denne information kan vi støtte og hjælpe barnet i hverdagen. Forældrene skal give besked, såfremt en anden henter barnet, ellers må vi ikke udlevere barnet. Der skal altid siges godmorgen og farvel til en personale, så vi ved, at barnet er kommet og gået. Er der brug for hjælp til at vinke klarer vi dette – bare sig til.

  Forvent og lær dit barn, at det skal rydde op efter sig selv både ude og inde, også når du som forældre er kommet for at hente dit barn.

 • Legetøj

  Børnene må gerne have legetøj med når det er annonceret på månedsplanen for den pågældende gruppe barnet går på.

  Der skal navn på, og det er på eget ansvar. Barnet skal acceptere, at andre børn også leger med det. Ligeledes kan vi heller ikke påtage os ansvaret, hvis legetøjet bliver væk eller går i stykker. Vi vil dog ikke have legetøj med batterier i, da disse ofte falder ud, og kommer til at ligge rundt omkring.

  Cykler:

  Børnene må ikke have cykler, løbehjul og lignende med til leg i hverdagen i institutionen. Transportmidler af enhver art til og fra institutionen, inkl. barnevogne og klapvogne, skal placeres uden for matriklen, og ikke op ad hegnet, eller tages med hjem igen.

 • Legepladsen

  Legepladsen bliver årligt gennemgået af en legepladskonsulent, som er med til at vurdere legepladsen sikkerhedsmæssigt.

  Vi har ikke så stor en legeplads, men alligevel mange små legeområder, hvor børnene kan opholde sig og lege, - vi kan derfor ikke se alt. Hvis det vurderes, kan en mindre gruppe børn få lov til at opholde sig på legepladsen uden opsyn fra en voksen, efter aftale med denne.
  Når vi er ude på legepladsen, giver vi nogle gange en gruppe børn på 4 – 6 stk. lov til at være alene på skolens store legeplads. Der vurderes altid om det er børn der kan håndtere dette.

 • Mad og måltidspolitik

  Vi har fuld forplejning. Der serveres et frokostmåltid til alle børn i Stjerneskuddet. Det kan være rugbrød med hjemmelavet pålæg, lidt lunt eller et varmt måltid. Herudover bliver der serveret lidt frugt/grønt eller lignende kl. 9.00 og 13.45. (Dette betales særskilt. – ønsker man ikke dette, kan det fravælges via pladsanvisningen i Vejle kommune).

  Der serveres mælk og vand til frokost, og vand igennem hele dagen. Der er ansat en køkkenmedarbejder til at tilberede al maden til børnene. Se evt. vores fulde mad- og måltidspolitik på hjemmesiden.

 • Sovebørn

  Børnehavebørnene kan få en middagslur, hvis de har behov for det.

  Vuggestuebørnene sover ude i vores krybberum, i krybbe eller barnevogn.
  De ældste vuggestuebørn sover inde, nogen sammen med børnehavebørnene. Børnehavebørnene sover inde.

  Vi sørger for dyner, puder og betræk til vuggestuebørnene, børnehavebørnene skal selv medbringe dyne, pude samt betræk.

  Har de brug for sut, sovedyr mv. skal I også medbringe dette.
  Bruger barnet ble når det begynder i børnehave, medbringes disse også hjemmefra.

 • Særligt for vuggestuen

  Børn i vuggestuen skal ikke selv medbringe bleer, barnevogn og sengetøj, det har vi. Vi har to krybberum, hvor børnene kan sove i frisk luft året rundt.

  Der vil også være fuld forplejning. Snak evt. med personalet eller vores køkkenmedarbejder hvis der er særlige hensyn.

  Skiftetøj og tøj til at kunne være ude i medbringes ligeledes hver dag.

 • Tværfagligt samarbejde

  Vi benytter os af et samarbejde med vores eksterne kolleger fra tværfagligt center TCBU, hvor deres faglige ekspertise kan bidrage. Vi inddrager altid forældrene direkte i dette samarbejde, som kan foregå på forskellig måde.

  • Konsultative møder på fastlagte tidspunkter med mulighed for at tale med psykolog, talehørekonsulent, fysioterapeut og socialfaglig rådgiver
  • Forløb med psykolog, talehørekonsulent eller fysioterapeut når en sådan indstilling er besluttet på et konsultativt møde
  • Samtaler med socialfaglig rådgiver - med eller uden personale. Det er dog personalet der arrangerer kontakten mellem forældrene og vores tilknyttede socialfaglige rådgiver
  • Småbørnskonsulenter til pædagogisk sparring omkring børns eventuelle særlige udfordringer
  • Sundhedsplejersken kan også inviteres ind, i tilfælde hvor det vurderes at det kan bidrage til barnets trivsel og udvikling
  • ”Tidlig hjælp”, ”Åben rådgivning” m.m. Vi er opmærksomme på hvilke tilbud der er i kommunen, som kan yde forældrene en hjælp de kan profitere af.