Alkohol og rusmidler

I Stjerneskuddet har vi en politik angående alkohol og rusmidler, der gælder for såvel forældre som for medarbejdere.

Alkohol-og misbrugspolitik Stjerneskuddet


På baggrund af Vejle kommunes Dagtilbuds ”Actioncard”: ”Beruset/påvirket person vil afhente barnet”, samt for at tydeliggøre vores retningslinier har vi i Stjerneskuddet lavet denne politik.

Vores politik er, udover ovennævnte, lavet på baggrund af en viden om, at børn der lever i familier med alkohol/misbrugsproblemer påvirkes negativt af, at være i sammenhænge hvor alkohol indgår. Vi ved at børn oftest mistrives på grund af forældres forringede/ændrede forældreevne, som en konsekvens af alkohol/misbrugsproblemer.

Vores fokus er altid barnets trivsel og vil derfor være vores udgangspunkt i samtaler med forældre om dette. Vi sidestiller på denne måde alkohol og andet misbrug med andre årsager til at børn mistrives, som f.eks. skilsmisse, psykisk syge forældre, vold m.m. Vores intension er at hjælpe barnet og det vil ofte også betyde, at tale med forældrene om deres muligheder for, at få hjælp til at løse deres alkohol/misbrugsproblem, til gavn for deres barn, dem selv og deres familie.


Sådan omgås vi alkohol/rusmidler i Stjerneskuddet:

 • Personale må ikke møde påvirket på arbejde og må heller ikke indtage alkohol eller
  andre rusmidler i arbejdstiden.
 • Der serveres ikke alkohol til sociale arrangementer, herunder arbejdsdage i
  Stjerneskuddet.
 • Ved arrangementer, hvor forældre/bedsteforældre er inviteret til selv at medbringe mad
  og drikke, er det ikke tilladt at medbringe alkohol eller møde påvirket op. Forud for
  arrangementet henviser vi til denne politik og oplyser om, at det ikke er tilladt at
  medbringe alkohol.

Mistanke om et alkohol/misbrugsproblem:

 • Vi kontakter altid vores tilknyttede socialfaglige rådgiver for sparring til den konkrete
  sag, da alle sager ikke nødvendigvis håndteres på helt samme måde.
 • Vi inviterer begge forældre til samtale, hvor udgangspunktet er en bekymring for
  barnets trivsel. Vi taler med forældrene om mulig hjælp til at øge barnets trivsel, -
  herunder vejledning til, hvor der kan hentes hjælp til alkohol/misbrugsproblemet.
  Barnets primærpædagog samt en ledelsesrepræsentant deltager i dette møde.
 • Vi vil oftest lave aftale om et opfølgende møde på et fastsat tidspunkt.
 • Forud for det første møde, vil vi ofte i en periode, der fastsættes individuelt fra sag til
  sag, i samråd med vores socialfaglige rådgiver, lave en registrering af vores observationer på både den forældre, vi tror har et problem, samt på barnets trivsel. Det
  er barnets trivsel og udvikling vi har fokus på, herunder om forældres forbrug af alkohol
  eventuelt kan være medvirkende årsag til, at et barns trivsel og udvikling er påvirket i
  negativ retning.

Derudover vil vi ved forældresamtaler, når vi fortæller om vores generelle opmærksomhed på børnenes trivsel, på lige fod med alt andet, fortælle at vi også tænker forældrenes alkohol-rusmiddelvaner ind, som en eventuel årsag til mistrivsel. Vi tror, at det vil gøre det nemmere, at tale med forældrene om, den dag det eventuelt bliver aktuelt. Formålet vil til en hver tid være, at hjælpe barnet i bedre trivsel – herunder hjælp og vejledning til hvordan forældre kan få hjælp til alkohol/rusmiddelproblematikker, for derved at skabe bedre trivsel for barnet også.


Akutte oplevelser med alkohol/misbrug:


Her følger vi actioncard fra Vejle kommune 

Hvis den forældre, der skal hente barnet, er påvirket af alkohol eller anden rusmiddel, og adfærden er anderledes end normalt, usikker gang, vrøvlende eller højrøstet skal personalet:

 • Tilbyde at ringe efter en i netværket der kan hente eller eventuelt hjælpe med at bestille en
  taxi.
 • Hvis dette ikke accepteres, skal vedkommende gøres opmærksom på at vi eventuelt
  kontakter politiet.
  Lederen kontaktes altid efter sådan en hændelse.


Er der medarbejdere der oplever episoder som virker truende, eller de på anden måde påvirkes psykisk eller fysisk, opretter vi sagerne som arbejdsulykke eller nærved-ulykke og behandler dem efterfølgende som sådan.


Ved mistanke om medarbejders problemer med brug af alkohol/rusmidler: Leder orienteres om dette, som følger op med VK- Dagtilbuds personaleadministrator i
forhold til hvordan det tackles ud fra den konkrete sag.


Hvis det er en mistanke til lederen kontaktes den daglige leder, som så følger op med VK - Dagtilbuds personaleadministrator om det videre forløb.


Vedtaget på personalemøde 17.05.17 og revideret på P.møde den 11.11.19, samt den 31.05.21

Leg på stuen